استارتاپ‌های نیروان

کامیت
دیده بان
NEP (Nirovan Energy Platform)
DeMet
IREEEM
دستگاه آشکارساز پروفیل بار
Entrade سامانه تبادل انرژی
:(Non Fungible Token) NFT
لرنرا
کوین انرژی (انرژان)

ایده خود را ارسال کنید

Fill in the form below to book a 30 min no-obligation consulting session.

I will reply within 24 hours.