انرژان

پلتفرم تعاملی با هدف ایجاد قابلیت ارائه خدمات حوزه انرژی مبتنی بر انرژی تولید شده و یا صرفه‌جویی تملک شده و نیز ایجاد ظرفیت توزیع عادلانه یارانه انرژی با ستفاده از کوین انرژی و توکن‌های مخصوص هر نوع از حامل‌های انرژی