بررسی بازار، فنی و اقتصادی تولید انواع اسیدها (اکریلیک اسید، بازار)

1- بررسی بازار

1-1- آکریلیک اسید

1-1-1- بررسی بازار جهانی آکریلیک اسید

مجموع تولید جهانی آکریلیک اسید تا اکتبر سال 2020، 8.6 میلیون تن بوده است. چین و منطقه اروپای غربی بزرگ‌ترین تولیدکنندگان آکریلیک اسید در جهان می‌باشند این دو به ترتیب 1.9 و 1.1 میلیون تن آکریلیک اسید در سال 2020 تولید کرده‌اند. مجموع مصرف جهانی آکریلیک اسید تا اکتبر سال 2020 بیش از 6.1 میلیون تن بوده و انتظار می‌رود مجموع مصرف جهانی این محصول در سال 2025، با متوسط رشد سالیانه 3.7 درصد به بیش از 7.3 میلیون تن برسد. در سال 2020 بیشترین مصرف آکریلیک اسید مختص به منطقه آسیا پاسیفیک با بیش از 3.5 میلیون تن بوده که از این میزان بیش از 1.9 میلیون تن مختص به کشور چین بوده است. پس از منطقه آسیا پاسفیک منطقه EMEA متشکل از (اروپای غربی، اروپای شرقی و مرکزی، خاورمیانه و آفریقا) با مصرف 1.4 میلیون تن بزرگ‌ترین مصرف‌کننده این محصول در جهان می‌باشد. در جدول زیر میزان عرضه و تقاضا جهانی آکریلیک اسید تا اکتبر سال 2020 ارائه ‌شده است.

جدول 1عرضه و تقاضا جهانی آکریلیک اسید (هزار تن)

مناطق

ظرفیت

تولید

مصرف

AAGR%

2020-25

اکتبر-17

اکتبر-20

2017

2020

2025

آمریکای شمالی

       

ایالات‌متحده

1243

1243

1030

1036

1034

1133

1.8

کانادا

0

0

0

1

1

1

0

مکزیک

40

40

18

42

29

36

4/4

آمریکای جنوبی و مرکزی

160

160

131

124

128

127

0.2-

مجموع آمریکا

1443

1443

1179

1203

1192

1297

1.7

اروپای غربی

1266

1366

1114

1088

1130

1226

1.6

اروپای شرقی و مرکزی

160

160

96

72

75

90

3.7

خاورمیانه

180

180

154

165

169

173

0.5

آفریقا

80

80

69

70

70

76

1.7

مجموع EMEA

1686

1786

1433

1395

1444

1565

1.6

آسیا پاسیفیک

       

چین

3107

3382

1946

1800

1925

2524

5.6

ژاپن

840

840

636

682

596

701

3.3

کره جنوبی

513

690

507

414

488

586

3.7

تایوان

161

159

138

186

180

198

1.9

شبه‌قاره هند

0

0

0

30

49

144

24.2

جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه

373

373

339

266

297

371

4.6

مجموع آسیا پاسیفیک

4994

5444

3566

3378

3535

4524

5.1

مجموع

8123

8673

6178

5976

6171

7386

3.7

حجم بازار جهانی آکریلیک اسید در سال 2020، 13.2 میلیارد دلار بوده که انتظار می‌رود با متوسط رشد سالیانه 5.2 درصد حجم بازار این محصول در سال 2030 به 21.9 میلیارد دلار برسد. شکل زیر حجم بازار جهانی آکریلیک اسید در سال 2020 و پیش‌بینی آن تا سال 2030 را نشان می‌دهد.

شکل ۱ - حجم بازار جهانی آکریلیک اسید (میلیارد دلار)

همان‌طور که در شکل زیر قابل‌مشاهده می‌باشد منطقه آسیا پاسیفیک با محوریت کشور چین بزرگ‌ترین تولیدکننده و همچنین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده این محصول در جهان می‌باشد. شکل زیر میزان ظرفیت، تولید و مصرف جهانی آکریلیک اسید به تفکیک مناطق را نشان می‌دهد.

 

شکل ۲ - میزان ظرفیت، تولید و مصرف جهانی آکریلیک اسید به تفکیک مناطق (هزار تن)

1-1-1-1- مصرف جهانی آکریلیک اسید

میزان مصرف جهانی آکریلیک اسید در سال 2020، 6.1 میلیون تن بوده است. بیشترین مصرف جهانی آکریلیک اسید در سال 2020 در بخش آکریلات‌ها جهت تولید استرهای آکریلات بوده است درواقع در سال 2020، 88.8 آکریلیک اسید به‌منظور تولید استرهای آکریلات مصرف گردیده است. در بخش پلی آکریلیک اسید و سوپر جاذب‌ها، در سال 2020، 2.3 میلیون تن آکریلیک اسید به‌منظور تولید پلیمرهای سوپر جاذب مورداستفاده قرارگرفته است. در سال 2020 در این بخش 75.6 درصد به‌منظور تولید پلیمرهای سوپر جاذب مصرف گردیده است. درواقع اصلی‌ترین مصارف نهایی آکریلیک اسید به‌منظور تولید استرهای آکریلات و پلیمرهای سوپر جاذب می‌باشد. در جدول زیر میزان مصرف جهانی آکریلیک اسید به تفکیک مصارف نهایی ارائه ‌شده است.

جدول 2مصرف جهانی آکریلیک اسید به تفکیک مصارف نهایی و مناطق-2020(هزار تن)

 

آکریلات‌ها

پلی آکریلیک اسید و کو پلیمرها

مجموع

استرهای

آکریلات

سایر آلکیل آکریلات‌ها

و آکریلات خاص

مجموع

پلیمرهای

سوپر جاذب

سایر

مجموع

مجموع

آمریکای شمالی

 

ایالات‌متحده

426

51

477

361

196

557

1034

کانادا

0

0

0

0

1

1

1

مکزیک

28

0

28

0

1

1

29

آمریکای جنوبی و مرکزی

52

7

59

40

29

69

128

مجموع آمریکا

506

58

564

401

227

628

1192

اروپای غربی

416

91

507

465

158

623

1130

اروپای شرقی و مرکزی

73

2

75

0

0

0

75

خاورمیانه

102

0

102

54

15

69

141

آفریقا

66

0

66

0

3

3

69

مجموع EMEA

657

93

750

519

176

695

1445

آسیا پاسیفیک

 

چین

1147

119

1266

449

210

659

1925

ژاپن

97

34

131

415

50

465

596

کره جنوبی

87

25

112

370

6

376

488

تایوان

74

10

84

79

17

96

180

شبه‌قاره هند

0

0

0

0

49

49

49

جنوب شرق آسیا

130

1

131

137

28

166

297

مجموع آسیا پاسیفیک

1535

189

1724

1450

360

1811

3535

مجموع

2698

340

3038

2370

763

3134

6172

% از کل

44

6

49

38

12

51

100

در شکل زیر مصرف جهانی آکریلیک اسید بر اساس مصارف نهایی و مناطق ارائه‌شده است.

 

شکل ۳ - مصرف جهانی آکریلیک اسید به تفکیک مصارف نهایی و مناطق (هزار تن)

1-1-1-1- تراز تجاری آکریلیک اسید

در شکل زیرتراز تجاری آکریلیک اسید به تفکیک مناطق در سال 2017 ارائه‌ شده است.

شکل ۴ - تراز تجاری آکریلیک اسید به تفکیک مناطق (میلیون لیتر)

1-1-1-1- بررسی تجارت جهانی آکریلیک اسید

میزان تجارت جهانی آکریلیک اسید نسبت به ظرفیت آن کم می‌باشد که به دلیل مصرف آکریلیک اسید در خود واحد به‌منظور تولید محصولات پایین‌دستی می‌باشد. جدول زیر تجارت آکریلیک اسید در سال 2019 را نشان می‌دهد.

جدول 3تجارت جهانی آکریلیک اسید 2019 (هزار تن)

صادرات

 

واردات

امریکای

شمالی

آمریکای

جنوبی

اروپای

غربی

اروپای

مرکزی

CIS &

Baltic

آفریقا

خاورمیانه

شبه‌قاره

هند

شمال

شرق آسیا

جنوب

شرق آسیا

مجموع

آمریکای شمالی

13

15

12

10

9

59

آمریکای جنوبی

5

3

4

5

17

اروپای غربی

5

 

4

25

اروپای مرکزی

CIS & Baltic

آفریقا

2

2

خاورمیانه

7

8

4

1

20

شبه‌قاره هند

39

10

49

شمال شرق آسیا

1

130

38

169

جنوب شرق آسیا

36

49

85

مجموع

19

18

19

16

19

0

0

0

224

111

426

جدول زیر پیش‌بینی تجارت جهانی آکریلیک اسید در سال 2030 را نشان می‌دهد.

جدول 4پیش بینی تجارت جهانی آکریلیک اسید 2030 (هزار تن)

صادرات

 

واردات

امریکای

شمالی

آمریکای

جنوبی

اروپای

غربی

اروپای

مرکزی

CIS &

Baltic

آفریقا

خاورمیانه

شبه‌قاره

هند

شمال

شرق آسیا

جنوب

شرق آسیا

مجموع

امریکای شمالی

10

2

6

 

 

 

 

 

9

8

35

آمریکای جنوبی

10

1

 

 

 

 

 

 

 

11

اروپای غربی

3

 

 

14

1

 

 

 

7

 

25

اروپای مرکزی

 

 

 

 

 

 

 

 

CIS & Baltic

 

 

 

 

 

 

 

 

آفریقا

 

 

 

 

13

 

 

 

 

3

خاورمیانه

 

 

7

 

14

 

 

 

1

 

22

شبه‌قاره هند

 

 

 

 

1

 

 

 

9

26

36

شمال شرق آسیا

 

 

 

 

 

 

 

115

20

135

جنوب شرق آسیا

 

 

 

 

 

 

 

43

67

110

مجموع

23

3

13

14

19

0

0

0

184

121

377

1-1-1-2- قیمت جهانی آکریلیک اسید

در جدول زیر روند تغییرات قیمت آکریلیک اسید ارائه شده است.

جدول 5قیمت آکریلیک اسید اروپا (یورو/ تن)

ژانویه

2019

فوریه

2019

مارس

2019

آوریل

2019

مارس

2019

جون

2019

جولای

2019

اوت

2019

سپتامبر

2019

اکتبر

2019

نوامبر

2019

دسامبر

2019

1180

1180

1180

1180

1170

1170

1170

1120

1120

1120

1010

1010

ژانویه

2020

فوریه

2020

مارس

2020

آوریل

2020

مارس

2020

جون

2020

جولای

2020

اوت

2020

سپتامبر

2020

اکتبر

2020

نوامبر

2020

دسامبر

2020

910

935

935

895

800

805

810

835

845

865

890

945

ژانویه

2021

فوریه

2021

مارس

2021

آوریل

2021

مارس

2021

جون

2021

جولای

2021

اوت

2021

سپتامبر

2021

اکتبر

2021

نوامبر

2021

دسامبر

2021

1050

2250

2350

2600

3100

2975

2975

شکل زیر روند تغییرات قیمت آکریلیک اسید ارائه‌ شده است.

شکل ۵ - روند تغییرات قیمت آکریلیک اسید

1-1-1- بررسی بازار آکریلیک اسید در خاورمیانه

تنها واحد تولیدکننده آکریلیک اسید خاورمیانه شرکت SAMCO واقع در منطقه خاورمیانه با 180 هزار تن در سال می‌باشد. در جدول زیر اطلاعات تنها واحد تولیدکننده آکریلیک اسید در خاورمیانه ارائه ‌شده است.

جدول 6تولیدکننده آکریلیک اسید در خاورمیانه (هزار تن)

نام شرکت

موقعیت

ظرفیت

SAMCO

عربستان

180

مجموع تولید آکریلیک اسید خاورمیانه در سال 2020، 154 هزار تن بوده است. پیش‌بینی می‌شود مجموع تولید این منطقه تا سال 2025 تغییر چندانی نداشته باشد. در جدول زیر میزان عرضه و تقاضا آکریلیک اسید در خاورمیانه ارائه‌ شده است.

طی سال‌های 2016-2011 متوسط واردات خاورمیانه طی سالهای 2010-2020 حدوداً 3 هزار تن در سال بوده است. اصلی‌ترین واردکننده منطقه، کشور ترکیه بوده است. ترکیه در سال 2020، 80 درصد واردات منطقه خاورمیانه را به خود اختصاص داده است. در جدول زیر میزان عرصه و تقاضا خاورمیانه به تفکیک کشور ارائه ‌شده است.

جدول 7عرضه و تقاضا آکریلیک اسید در خاورمیانه (هزار تن)

سال

ظرفیت

تولید

واردات

صادرات

مصرف

2010

0

0

14

1

13

2013

160

100

18

3

115

2016

160

104

18

3

119

2017

160

150

18

3

165

2018

180

150

19

3

166

2019

180

150

20

3

167

2020

180

154

18

3

169

2025

180

156

20

3

173

1-1-2- وضعیت تجارت منطقه‌ای آکریلیک اسید

در جدول زیر تجارت منطقه‌ای آکریلیک اسید ارائه‌ شده است. در میان کشورهای منطقه کشور هند بیشترین واردات را با 48863 تن در سال 2020 داشته است. اصلی‌ترین کشورهای تأمین‌کننده آکریلیک اسید در منطقه روسیه و عربستان سعودی می‌باشند.

جدول 8وضعیت تجارت منطقه‌ای آکریلیک اسید -2020

کشور

میزان واردات (تن)

میزان صادرات (تن)

میزان آکریلیک اسید موردنیاز (تن)

ارزش دلار واردات

کشورهای تأمین‌کننده

هند

48863

1073

47790

48,585,000

29% کره جنوبی

23% اندونزی

ترکیه

20036

192

19844

19,420,000

37.5% روسیه

21% بلژیک

پاکستان

1360

0

1360

1,501,000

31.1% مالزی

22.8% چین

بحرین

158

0

158

000 468

83% عربستان

17% فرانسه

قطر

157

0

157

441000

89.7% روسیه

10.3% المان

کویت

93

0

93

184000

76% عربستان

24% ایالات‌متحده

عمان

5

0

5

6000

95% عربستان

5% امارات متحده عربی

مجموع

70672

1265

69407

70137000

 

1-1-3- بررسی بازار داخلی آکریلیک اسید

1-1-3-1- بررسی عرصه و تقاضا داخلی آکریلیک اسید

در کشور واحد تولیدکننده آکریلیک اسید وجود ندارد و ایران نیاز خود به این محصول را از طریق واردات تأمین می‌کند. طی بررسی‌های صورت گرفته‌شده طرحی مبنی بر تولید این محصول در کشور وجود ندارد. در جدول زیر میزان عرضه و تقاضای داخلی آکریلیک اسید ارائه‌شده است.

جدول 9عرضه و تقاضا داخلی آکریلیک اسید (تن)

سال

ظرفیت

تولید

واردات

صادرات

مصرف

1390

0

0

1649

0

1649

1394

0

0

1092

0

1092

1399

0

0

2358

0

2358

1-1-3-2- واحدهای فعال آکریلیک اسید

با بررسی‌های انجام‌گرفته در حال حاضر واحد تولیدکننده آکریلیک اسید در کشور وجود ندارد.

1-1-3-3- طرح‌های موجود آکریلیک اسید

با بررسی‌های انجام‌گرفته هیچ طرحی در خصوص تولید آکریلیک اسید در کشور وجود ندارد.

1-1-3-4- بررسي آمار واردات و صادرات آکریلیک اسید

در جدول زیر میزان واردات و صادرات با کد تعرفه 29161100 ارائه‌شده است.

جدول 10میزان واردات و صادرات آکریلیک اسید با کد تعرفه 29161100

سال

واردات

صادرات

میزان (تن)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

میزان (تن)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

1390

1649

36,916,426,405

3,349,222

1391

2037

59,424,643,489

4,011,000

1392

1653

88,251,656,940

3,540,441

1393

1044

51,172,141,887

1,955,990

1394

1092

46,584,077,168

1,565,339

1395

1203

43,152,542,997

1,375,746

1396

1313

67,685,599,690

1,970,469

1397

1173

74,270,344,482

1,772,104

1398

1399

2358

133,669,915,259

3,182,613

200

26,160,800

181

متوسط

1502

66,791,927,591

2,524,769

200

26,160,800

181

 همان‌طور که پیش‌تر بیان‌شده ایران طی سال‌های گذشته همواره واردکننده آکریلیک اسید بوده است. در شکل زیر میزان واردات آکریلیک اسید ایران طی سال‌های 1390-1399 ارائه‌شده است.

شکل ۶ - میزان واردات آکریلیک اسید کشور طی سالهای 1390-1399 (تن)

1-1-1- جمع‌بندی بازار آکریلیک اسید

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته‌شده بازار قابل کسب با دو دیدگاه بازار داخلی و بازار صادراتی تعریف ‌شده که در جدول زیر به آن پرداخته‌شده است.

آکریلیک اسید به‌عنوان ماده واسطه در صنعت شناخته می‌شود و واحدهای تولیدی آن‌ها به‌صورت مجتمع تعریف می‌شود. در واقع مجتمع‌های تولیدکننده آکریلیک اسید پس از تولید آن‌ها در واحدهای پایین‌دستی به‌ منظور تولید محصولات پایین‌دستی استفاده می‌کنند. همچنین به دلیل دشواری حمل این محصول کمتر شاهد صادرات این محصول در جهان هستیم. در این بخش به بررسی بازار قابل کسب آکریلیک اسید با تمرکز بازار داخلی و بازار صادراتی به دلیل وجود مشتریان در کشورهای همسایه پرداخته‌شده است. متوسط واردات آکریلیک اسید کشور طی سالهای 1390-1399، 1502 تن با ارزش 2.5 میلیون دلار بوده است. به دلیل شرایط خاص حمل آکریلیک اسید بازار صادراتی کمتر مورد توجه قرارگرفته است. کشورهای هند و امارات از اصلی‌ترین واردکنندگان آکریلیک اسید در منطقه می‌باشند. خالص واردات هند و امارات در سال 2020، 73200 تن بوده که رقم قابل‌توجهی می‌باشد.

 نکته قابل‌توجه در خصوص آکریلیک اسید این است که با تولید این محصول در داخل کشور طی سال‌های آتی به تعداد محصولات پایین‌دستی افزوده خواهد شد که این امر باعث افزایش میزان مصرف آکریلیک اسید خواهد شد. جدول زیر میزان بازار قابل کسب آکریلیک اسید با دو دیدگاه داخلی و صادراتی را نشان می‌دهد.

جدول 11بازار قابل کسب آکریلیک اسید (تن)

منطقه

آکریلیک اسید میزان موردنظر

درصد کسب بازار %

میزان ظرفیت کسب‌شده

بازار داخلی

 

متوسط واردات

1484

100

1484

بازار صادراتی

 

هند

۴۷۷۹۰

5

2389

امارات

25410

5

1270

ترکیه

20036

5

1002

مجموع

6145

 

 

یک دیدگاه ارسال کنید

ایده خود را ارسال کنید

Fill in the form below to book a 30 min no-obligation consulting session.

I will reply within 24 hours.