دستگاه آشکارساز پروفیل بار

تجهیز کمکی اندازه‌گیری انرژی الکتریکی که با نصب در کنار کنتورهای فعلی برق 70 درصد قابلیت‌های کنتور هوشمند برق را تنها با 30 درصد هزینه یک کنتور هوشمند فراهم می‌نماید.