دیده بان

سامانه نظارتی هوشمند با بهره‌گیری از آخرین فناوری حوزه بینایی ماشین با هدف ارائه خدمات پایش هوشمند به مراکز خرید و خدمات هوش تجاری مبتنی بر نظارت تصویری در این مراکز