لرنرا

لرنرا

 

 

در این بستر با استفاده از هوش‌مصنوعی نقاط ضعف و قوت هر فرد، به صورت مجزا تعیین و متناسب با آن برنامه‌ی تحصیلی در اختیار گذاشته می‌شود. در این بستر، امکان تولید محتوی و برگزاری کلاس‌ها نیز وجود خواهد داشت، این امر سبب می‌شود با استفاده از آموزش آنلاین تمامی دانش‌آموزان کشور محتوی مناسب و لازم را در راستای عدالت آموزشی در اختیار داشته باشند.

ایده خود را ارسال کنید

Fill in the form below to book a 30 min no-obligation consulting session.

I will reply within 24 hours.