هایپرسوئیفت

شبکه یکپارچه بین توسعه دهندگان نرم‌افزار و درخواست کنندگان خدمات نرم‌افزاری در تمام کشورهای جهان در قالب آژانس خدمات نرم‌افزاری بین‌المللی