پذیرش استارتاپفرم دوره شتابدهی

فرم دوره شتابدهی

  • ارتباطات بعدی شتابدهنده با این فرد خواهد بود.
  • به غیر از فرد تکمیل کننده فرم
  • برای هر یک از اعضا به مانند مدل روبه رو بنویسید: حیدر مریم زاده - برنامه‌ نویس
  • در صوررت داشتن وب سایت آدرس آن‌ را وارد کنید.
  • در صورت حضور در مرحله ایده این فیلد را پر نکنید.(تاریخی بعد از ۰۱-۰۱-۱۳۹۴)
  • به صورت کامل توضیح دهید.
  • وظیفه هر کدام را شرح دهید.
  • نیازهای مالی پروژه را شرح داده و برنامه پیشنهادی خود برای تزریق منابع مالی را شرح دهید.