استحصال آب شیرین

  • مدرک تحصیلی - رشته تحصیلی - دانشگاه محل تحصیل - شهر/کشور - معدل - سال اخذ مدرک
  • نام و نام خانوادگی - شغل - آخرین مدرك تحصیلی (و مرتبه علمی) - رشته تحصیلی - دانشگاه محل تحصیل - سال اخذ مدرک - مدت زمان همکاری با طرح - نوع همکاری
  • موضوعات مربوط به طرح پژوهشی

  • شماره مرحله - شرح مرحله - مدت به ماه (در آخر جمع مدت لازم قید شود)
  • محاسبه هزینه‌های انجام طرح

  • نام و نام خانوادگی - آخرین مدرک تحصیلی - کل ساعات همکاری - نرخ هر ساعت - جمع هزینه به ریال- توضیحات
  • عنوان - واحد - مقدار - مبلغ ریالی (هزار ریال) - ارز - معادل ریالی ارز (هزار ریال) - جمع (هزار ریال)

ایده خود را ارسال کنید

Fill in the form below to book a 30 min no-obligation consulting session.

I will reply within 24 hours.